Proceedings of the Town Council: #4 / 1944-12-21

CityHermoupolis
Year1944
Number1071
Session Number4
Chronology1944-12-21
Abstract TextΕγκρίνει την απαλλαγή της Αντωνίας χήρας Κωνσταντίνου Αρτέμη από την καταβολή του δικαιώματος ταφής για τάφο στον οποίο θάφτηκε ο άντρας της Κωνσταντίνος Λάμπρου Αρτέμης, επειδή αυτή είναι τελείως άπορη.#Κατόπιν αναφοράς του δημοτικού υπαλλήλου Κωνστ. Λαιμού, ότι λείπουν τα ξύλα της αποθήκης και ότι τα κλειδιά της τα είχε ο γενικός γραμματέας Μαυρής, ο οποίος είπε ότι δε γνωρίζει τίποτα, αποφασίζεται να γίνει μήνυση κατ' αγνώστων και να κληθεί εγγράφως ο κ. Μαυρής να δώσει εξηγήσεις.#Απορρίπτει την αίτηση Ψυχάλη για ενοικίαση μιας δημοτικής αποθήκης, επειδή αυτή νοικιάστηκε πριν από την υποβολή της αίτησής του.#Η εκποίηση των κενών σάκκων του Δήμου θα γίνει με δημοπρασία αντί 80 δρχ για τον καθένα και ανά 50 σάκους. Εγκρίνεται ο διορισμός Επιτροπής Απογραφής και αποφασίζεται να γίνει λεπτομερής αναφορά σε κάθε αποθήκη με το πριεχόμενό της εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων.#Εκλέγει Επιτροπή ( Φραγκ. Πε'ι'ρέτ, Κωνστ. Φιλιπποπολίτης, Δημ. Μαυρίδογλου), για να προβεί στην καταμέτρηση και επιλογή ανάλογα με την κατάστασή τους σε κατηγορίες των κενών σάκκων του Δήμου, να καθορίσει ανάλογε ςτιμές και να υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη Διοικούσα Επιτροπή του Δήμου για τη δινέργεια δημοπρασίας για την εκποίησή τους.#Εκλέγει Επιτροπή ( Φραγκ. Πε'ι'ρέτ, Δημ. Μαυρίδογλου, Γεωρ. Καλόξυλος, Στ. Γκιουζέλης, Στ. Βαφίας), για να προβεί στην στην αυτοψία των σιδερένιων βαρελιών & να αποφανθεί υπεύθυνα αν πράγματι μεταξύ των 17 κενών βαρελιών τα 9 βαρέλια ελαίου ανήκουν στους παντοπώλες της Σύρου. Μέχρι να αποφανθεί η Επιτροπή τα υπόλοιπα θα εκτεθούν κανονικά στη δημοπρασία.#Εγκρίνει την εκποίηση κεράμων του Δήμου με πρόχειρη φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.#Εγκρίνει την παροχή καύσιμης ξυλείας στους δημοτικούς υπαλλήλους έναντι των οφειλουμένων από το Δήμο αποδοχών τους.#Εγκρίνει να εκτεθεί σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία το δημοτικό οικόπεδο "'Αρης",που βρίσκεται δίπλα στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου, για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για σπορά και καλλιέργεια (Οι οροι αναλυτικά στο πρακτικό).#Εγκρίνει την εκποίηση 6.000 οκάδων χυτοσιδήρου με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία μέσα σε 8 μέρες από την έγκριση της παρούσας απόφασης από τη Νομαρχία Κυκλάδων και με ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσόν των 10 δρχ κατ' οκά.#Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των δημοτικών υπαλλήλων, ο Δήμος διαθέτει υφάσματα του Κοινωφελούς οργανισμού στο προσωπικό του Δήμου έναντι των οφειλομένων σ' αυτούς αποδοχών. Τα είδη αυτά θα συμπψηφιστούν σε μελλοντικές τακτικές πληρωμές, με παρακράτηση κατά την κρίση του Δημάρχου. Εγκρίνει επίσης την αποστολή ευχαριστηρίου εγγράφου προς την Ένωση Βιομηχάνων.#Εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 2, 5 και 17 του κανονισμού του Δημοτ. Θεάτρου "Απόλλων" στο δημοτικό υπάλληλο Ιωάννη Αντ. Πετράντη.#Εγκρίνει τη μείωση του ποσοστού 10% επί των εισαγομένων προς κατανάλωση ειδών σε 5%.#Εγκρίνει τον αποδιδόμενο του υπόλογου δημοτικού υπαλλήλου Αθαν. Χαντζήρη για δαπάνες σε βοηθήματα απόρων κατά μήνα Σεπτ. 1944.#Εγκρίνει την πληρωμή σε πληθωρικές δραχμές των καθυστερημένων αμοιβών των μελών της Επιτροπής του Νομοθ. Διαυάγ. 1535 της διφορές Αυγ. Και Σεπτ. 1944.#Εγκρίνει την τακτοποίηση εκτάκτως γενομένων πληρωμών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου με την εκκαθάριση των διατεθεισών σε πληθωρικές δραχμές σε ημερομίσθια εργατοτεχνιτών.#Καθορίζει εκ νέου τα έξοδα παραστάσεως του Δημάρχου σε ποσό ίσο προς το διπλάσιο των ενοποιημένων αποδοχών και του εκάστοτε καθοριζομένου μηνιαίου επιδόματος τροφής του ανώτερου σε βαθμό δημοτ. Υπαλλ.#Εφαρμόζοντας τη διαταγή του Υπυργείου Εσωτερικών, χορηγεί αύξηση του του επιδόματος( λόγω έκτακτων βιοτικών αναγκών) των δικαιουμένων χορηγίας πρώην Δημάρχων.#Χορηγεί βοηθήματα σε πληθωρικές δραχμές στις άπορες γυναίκες Φραγκίσκα Φιλίππου, Ευαγγελία Αρχοντάκη & Μαρουσώ Μπόλλα.#Χορηγεί ποσό σε πληθωρικές δρχ για το αντίτιμο μισού κιλού μελάνης στους Καλουτά-Τσιροπινά.#Αποδέχεται τη δωρεάν παραχώρηση τμήματος του χωραφιού στη θέση "Λειβάδια" εκ μέρους της Καθολικής Επισκοπή
Thematic Term<span class='keytags'></span>