Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1876-09-02

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Αριθμός Καταλόγου667
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1876-09-02
Περίληψη ΠράξεωςΑνακοινώνεται η 5.854 της 31/8/1876 διαταγή της Νομαρχίας στην οποία επισημαίνεται ότι εκκρεμούν οι απολογισμοί των ετών 1874, 1875, ο απολογισμός της λιμενικής επιτροπής και το θέμα των λιμενικών φόρων.#Υποβάλλεται η 12.931 της 8/7/1876 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε με την 4.711 της 13/7/1876 διαταγή της Νομαρχίας, με την οποία απορρίπτεται η μεταρρύθμιση των γραμμών της προκυμαίας από την ιδιοκτησία Α. Ποτού μέχρι αυτήν των κληρονόμων Α. Κοσμά και διατάσσεται η εκτέλεση του έργου σε προέκταση του υπάρχοντος κρηπιδώματος. Το ΔΣ εμμένει σε όσα αποφάσισε στις 3/6/1876 (ψήφισμα 154 και 162) και δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου που δεν ανήκει στις δικές του αρμοδιότητες, εφόσον δεν παραχωρούνται στο Δήμο τα γήπεδα που δημιουργούνται από τις προσχώσεις.#Εκλέγονται μέλη της εφορευτικής επιτροπής δημ. σχολείων οι Τιμολέων Βογιατζόγλου και Δημ. Βοκοτόπουλος, μετά την ακύρωση από τη Νομαρχία (561 απόφαση) του 133 ψηφίσματος του ΔΣ που διόριζε τους Γ. Βουτζινά και Γ. Ποσειδωνα, και την απόρριψη από το Υπουργείο Εσωτερικών (10/6/1876) της έφεσης του ΔΣ (2/3/1876) (ψήφ. 166).#Εκλέγεται στην εφορευτική επιτροπή Γυμνασίου ο Παντ. Α. Νεγρεπόντες στη θέση του Α. Κάζυρα (ψήφ. 163).#Ο ευρισκόμενος στο Μιλάνο θεατρικός πράκτορας Αλέξ. Βέττης με την από 1/8/1876 αναφορά του δηλώνει ότι περιορίζει την ενίσχυση που ζητά για να ανεβάσει ιταλικά μελοδράματα στο θέατρο σε 2.000 φράγκα και το ΔΣ του χορηγεί πίστωση 2.240 δρχ., με τον όρο ότι θα κρατούνται από την επιτροπή θεάτρου 50 δρχ. σε κάθε παράσταση (ψήφ. 165).#Το ΔΣ εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς οικίας, την οποία κατέλειπε στον Άγ. Νικόλαο με τη διαθήκη της η Δέσποινα Δασκαλάκη (διαθήκη 5.669 της 25/1/1876 συνταχθείσα ενώπιον του συμβ. Ανδρέα Βιολάκη), αφού ενημερώθηκε ότι η αξία της οικίας είναι 3.000 δρχ. ενώ οι οφειλές της θανούσης 1.500 δρχ. της Β.Δ. (ψήφ. 164).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>