Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-06-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου684
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-06-20
Περίληψη ΠράξεωςΑφού εξετάστηκαν τα έγγραφα της δίκης μεταξύ του Δήμου και των κληρονόμων Θεόδ. Πλατανίτη -που αφορούν το ναό της Κοιμήσεως, τα παραρτήματά του και μέρος του οικοπέδου του νοσοκομείου-, η από 31/5/1871 έκθεση των δικηγόρων Στέφ. Γαλάτη, Γ. Ποσειδώνα, Κων. Σαλταμπάση και οι από 30/5 και 5/6/1877 αναφορές της Ευανθίας Μιχαηλίδη θυγ. Θ. Πλατανίτη που ζητεί επιπλέον 1.000 δρχ. αποζημίωση, το ΔΣ απορρίπτει το συμβιβασμό και αποφασίζει τη συνέχιση της δίκης.#Αντικαθίστανται τα παραιτηθέντα και απουσιάζοντα μέλη του αδελφάτου του νοσοκομείου: Κ. Περηφανάκης (ιατρός), Στέφ. Ζερβουδάκης και Λ. Βερνουδάκης από τους: Σπυρ. Βουτζινά, Διονύσιο Σαράντη και Δημ. Μαρκόπουλο (ιατρό).#Επαναλαμβάνεται η συζήτηση των εξόδων του προϋπολογισμού 1877 (που ακυρώθηκε καθώς προήδρευε ο Ν. Πετρόπουλος): Α) Αντιμισθία δημ. υπαλλήλων: 135.060 δρχ. Β) Έξοδα διοικήσεως: 21268:42 δρχ. Γ) Νόμιμοι υποχρεώσεις: 24.509:31 δρχ. Δ) Εκπαιδεύσεως έξοδα: 65.516 δρχ. Ε) Δημοτικά έργα: 346.775:74 δρχ. ΣΤ) Αγαθοεργίαι: 110.170:64 δρχ. Ζ) Χρέη (από ολικό ποσό χρέους 415.500): 50.000 δρχ. Η) Διάφοροι προκαταβολαί: -. Θ) Αποθεματικά κεφάλαια: 25.263:54 δρχ. Σύνολο εξόδων: 787.464 δρχ. ΙΑ) Έξοδα αγαθοεργών καταστημάτων (νοσοκομείου-ορφανοτροφείου): 65.340 δρχ. Αποφασίζεται η πρόσληψη 10 αστυνομικών κλητήρων για 1 εξάμηνο από 1/7/1877.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>