Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: # / 1871-06-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1871
Αριθμός Καταλόγου537
Αρ. Συνεδρίασης(μη ορισμένο)
Ημερομηνία1871-06-11
Περίληψη ΠράξεωςΟ δήμαρχος αναφέρει στο ΔΣ ότι υπέβαλλε στη Νομαρχία το ψήφισμα 90 της 8/4/1871, σχετικά με το δάνειο 75.000 δρχ. της επιτροπής λιμένος Σύρου. Η Νομαρχία απάντησε με την 3.994 της 27/5/1871 διαταγή της, με την οποία διατάσσεται ο δήμαρχος να υποβάλλει στο ΔΣ πρόταση ψήφισης νέων φόρων για την ολοκλήρωση των έργων του λιμένος και την απόσβεση του δανείου της προκυμαίας, σύμφωνα με την 14.383 της 24/5/1871 εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, καίτοι το ΔΣ με το 45 ψήφισμά του 1870, που εκδόθηκε μετά την 6.434 διαταγή της Νομαρχίας αρνήθηκε την επιβολή νέων φόρων. Ο δήμαρχος υπενθυμίζει στο ΔΣ ότι τα πλοία καταβάλουν τώρα δικαίωμα όρμου, άδειας αναχωρήσεως και φάρου, τα οποία μαζί με τα εισπραττόμενα από τους κατόχους εθνικών κτημάτων ανέρχονται σε 30.000 δρχ. το χρόνο και διατίθενται για λιμενικά έργα. Τα εισοδήματα αυτά έχουν ενεχυριαστεί μέχρι την εξόφληση του δανείου των 75.000 δρχ. Το ΔΣ αποφαίνεται ότι με το ψήφισμά του 90 της 8/4/1871 δέχτηκε να συνάψει η επιτροπή προκυμαίας ανοικτό δάνειο 75.000 δρχ. από την Εθνική τράπεζα με τόκο 8% και εγγύηση τις εισπράξεις που ορίστηκαν υπέρ των λιμενικών έργων. Θεωρεί ότι η επιβολή νέων φόρων, λόγω της τωρινής εμπορικής και ναυτικής απραξίας, είναι ασύμφορη και βλαπτική. Σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους περιέλαβε ποσό 100.000 δρχ. για λιμενικά έργα από τους τακτικούς πόρους του Δήμου. Ψηφίζει ότι για την απόσβεση του δανείου των 75.000 δρχ. και του τόκου προς 8% θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά οι εισπράξεις της προκυμαίας που προβλέπονται από το νόμο ΡΛΗ΄ της 7/8/1849 και δεν συναινεί στην επιβολή νέων φόρων (ψήφ. 105).#[Παραλείπεται ο αριθμός της συνεδρίασης].
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>