Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #ΞΑ΄ / 1855-04-19

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1855
Αριθμός Καταλόγου284
Αρ. ΣυνεδρίασηςΞΑ΄
Ημερομηνία1855-04-19
Περίληψη ΠράξεωςΜετά από τη υπ' αρ. 3016 της 18/4/1855 διαταγή της Νομαρχίας, που συνοδεύεται από έκθεση του μηχανικού και αναφορά του αστυνόμου το ΔΣ αποφασίζει: α) Να κατασκευαστούν 200 λάκκοι η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 600 δρχ., καθώς θεωρεί βλαβερή για την υγεία την κατασκευή αποπάτων, ενώ δεν υπάρχουν και κατάλληλα δημοτικά γήπεδα (ψήφ. 110). β) Να κατασκευαστούν 3 οχετοί που θα βαρύνουν το Δήμο με 1551:20 δρχ. και τους ιδιώτες με 1670:06 δρχ. γ) Να ληφθεί φροντίδα να μην υπάρχουν χοίροι εντός της πόλεως. δ) Να διοριστούν 3 βοηθοί αστυνόμοι ή υπαστυνόμοι με μηνιαίο μισθό 100 δρχ., να διαιρεθεί η πόλη σε 3 τμήματα (εκτός της αγοράς) και κάθε ένας από αυτούς να εγκατασταθεί σε αστυνομικό σταθμό και να έχει υπό τις διαταγές του 3 αστυνομικούς πολιτοφύλακες και να έχει την ευθύνη της καθαριότητας μαζί με τα καθήκοντα των ειρηνοφυλάκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 35 του Β.Δ. περί αστυνομίας. Καταργούνται οι θέσεις των ειρηνοφυλάκων. Χορηγείται στο δήμαρχο η αναγκαία πίστωση από τον προϋπολογισμό. Η μειοψηφία του ΔΣ θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθούν οι 5 σταθμοί ειρηνοφυλάκων και να διοριστούν 2 υπαστυνόμοι ή βοηθοί αστυνόμοι, οι οποίοι θα αναλάβουν την επίβλεψη της πόλεως διαιρουμένης σε 2 τμήματα. Υποστηρίζει επίσης ότι ο διορισμός 3 βοηθών σε 3 σταθμούς δεν αναπληρώνει τους ειρηνοφύλακες γιατί οι σταθμοί αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για αστυνομικά τμήματα.#Αποφασίζεται η τμηματική ενοικίαση των φανών διαιρουμένης της πόλης σε 4 τμήματα.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>