Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #5 / 1942-02-12

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1942
Αριθμός Καταλόγου992
Αρ. Συνεδρίασης5
Ημερομηνία1942-02-12
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνει πίστωση 1.000δρχ και καταβολή τους στον Ιωάννη Καραντώνη για την αγορά 9 βιβλίων προς πλουτισμό της Δημοτ. Βιβλιοθήκης.#Αναβάλλει επί αίτησης Γεωρ. Φακορέλλη.#Χορηγεί 2.000δρχ ως βοήθημα στους υπαλλήλους του πρώην προσωπικού της λέσχης "Ελλάς" ( Ανδρ. Μαλατέστας, Δημ. Τορνάρης, Ιωαν. Μανουσάκης, Γεωργ. Σκουρλετόπουλος).#Χορηγεί 4.450δρχ στο δικηγόρο Βάγια Βαίτση ως αμοιβή για την υπόθεση Βενετσάνου Γαβαλλά.#Εγκρίνει την καταβολή του μισθού των δημοτ. υπαλλήλων κατά 20ήμερο σύμφωνα με την καταβολή του μισθού των δημοσ. υπαλλήλων.#Να ζητηθεί αναφορά του Μηχανικού του Δήμου, εάν μπορεί να διατεθεί ξυλεία από το εργοστάσιο Τσιροπινά για την επισκευή των Φυλακών.#Να συντάξει ο Μηχανιός του δήμου μελέτη για την επισκευή του Ναού Αγ. Γεωργίου.#Δεν εγκρίνει την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση του Γυμνασίου Θηλέων έτους 1941/1942. Μέχρι τώρα τα πλήρωνε προαιρετικά. Θα πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας.#Να δηλώσει ο Νομομηχανικός Κυκλάδων Μιχ. Κακούλας ποια αποζημίωση πρέπει να λάβει για εκπόνηση μελέτης της οδού Βαπορίων -Βροντάδου λαμβανομένου υπ' όψιν ότι η οδός δεν πρόκειται να κατασκευαστεί.#Επί υπ' αριθ. 1373/ 2-2-1942 διαταγής Νομαρχίας Κυκλάδων αποσύρει.#Αναβάλλει τον εξωραισμό του νεοαγορασθέντος κτήματος.#Αποφασίζει να προσληφθεί Μηχανικός με σύμβαση 6 μηνών & μισθό του Οργανισμού.#Να κληθεί προσωπικά ο εργολάβος καθαριότητας να υποβάλλει παραίτηση, αλλιώς θα κηρυχθεί έκπτωτος.#Να διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση της ξυλείας που προέρχεται από την κοπή των δέντρων του κτήματος που αγοράστηκε προς επέκταση του Νεκροταφείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>