Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Β΄ / 1851-01-11

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1851
Αριθμός Καταλόγου199
Αρ. ΣυνεδρίασηςΒ΄
Ημερομηνία1851-01-11
Περίληψη ΠράξεωςΣυνεχίζεται η συζήτηση του προϋπολογισμού από το κεφάλαιο Ζ΄ (συντάσσεται ειδικό φύλο με τους πίνακες του προϋπολογισμού). Η είσπραξη των άμεσων, έμμεσων φόρων και λοιπών εισοδημάτων του Δήμου θα γίνει όπως και κατά το παρελθόν έτος. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 208.100:83 δρχ. και τα έξοδα σε 280.303:05 δρχ. Απαγορεύεται η είσπραξη παντός άλλου φόρου ή δικαιώματος. Αν υπάρξει ανάγκη εξίσωσης εσόδων-εξόδων ο δήμαρχος θα υποβάλει έκθεση για τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η διαφορά των 72.202:22 δρχ. Η διαχείριση των αγαθοεργών ιδρυμάτων θα γίνει όπως κατά το νόμο προβλέπεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση αποθεματικών κεφαλαίων χωρίς έγκριση του ΔΣ.#Το ποσό των 1.200 δρχ. για τον σπουδαστή στο Παρίσι εγκρίνεται με τον όρο ότι ο πατέρας του Δ. Εμμανουήλ θα δεσμευθεί εγγράφως ότι θα το επιστρέψει εντός του πανεπιστημιακού έτους. Το ποσό για τον υπότροφο στην Πίζα δεν θα δοθεί εάν δεν ληφθούν σχετικές πληροφορίες.#Αποφασίζεται ο Δήμαρχος να ενασχοληθεί με τα ζητήματα καθαριότητος, ο βιβλιοφύλακας να δώσει εγγύηση για τα βιβλία και να μην γίνει καμία δαπάνη εκτός προϋπολογισμού.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>