Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: #Λ΄* / 1850-03-31

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1850
Αριθμός Καταλόγου183
Αρ. ΣυνεδρίασηςΛ΄*
Ημερομηνία1850-03-31
Περίληψη ΠράξεωςΑνάγνωση έκθεσης της συντακτικής επιτροπής του προϋπολογισμού και των κονδυλίων εσόδων-εξόδων. Στο κεφ. Α΄ των εξόδων "Διαχείριση και επιμέλεια" προστίθεται στους 2 υπαλλήλους του εισπρακτορείου και τρίτος με μισθό 40 δρχ., ως βοηθός των εργαζομένων στο τελωνείο δημ. υπαλλήλων. Το κεφ. Β΄ εγκρίνεται ως έχει, με την προσθήκη β΄ υπογραμματέα με μισθό 100 δρχ. (κεφ.Β΄, άρθρ.1). Στο κεφ. Γ΄ καταργείται ο αγορανομικός υπάλληλος και υπάγεται στους αστυνομικούς κλητήρες, οι οποίοι περιορίζονται σε 6, με μισθό 50 δρχ. Στο κεφ. Δ΄ για το δημόσιο στατήρα περιορίζεται ο αριθμός των ζυγιστών σε 3. Στο κεφ. Ε΄ για τη δημόσια ασφάλεια διαγράφεται το άρθρο 2 για το φωτισμό των στρατώνων. Στο κεφ. ΣΤ΄ για το δημόσιο φωτισμό διαγράφεται το άρθρο 3 και υπάγεται η δαπάνη επιστασίας των φανών στον εργολάβο. Το κεφ. Ζ΄ περί καθαριότητος διατηρείται ως έχει και αποφασίζεται στην επόμενη συνεδρίαση να ορισθεί επιτροπή για την οργάνωσή της. Στο κεφ. Η΄ για το νοσοκομείο οι θεραπενίδες περιορίζονται σε 2 (δυνατή η πρόσληψη τρίτης από το αδελφάτο). Τα κεφ. Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄, εγκρίνονται. Στο κεφ. ΙΓ΄ αποφασίζεται η πρόσληψη και τέταρτου προγυμναστού της γαλλικής στη γ΄ και ανωτάτη τάξη, και στην α΄ και μικροτάτη τάξη του αλλ. σχολείου. Ορίζεται οι προπαιδευτές να εργάζονται 2 ώρες συνεχόμενες, προ και μετά μεσηβρίαν, όταν παύει η παράδοση του διδασκάλου, με ποινή απόλυσης σε περίπτωση παράβασης. Στα κεφ. ΙΔ΄ και ΙΕ΄ δεν έγιναν αλλαγές. Στο κεφ. ΙΣΤ΄ εγκρίνεται η επισκευή της ετοιμόροπης στέγης (;) στην οποία θα μετάσχουν αναλογικά τα ταμεία των εκκλησιών. Καταλογίζονται στο κεφ. αυτό τα χρέη του Δήμου για τα ιμάτια του Μακαρίου (αναφέρονται στην αίτηση υπ. αρ. 632 του Π. Βασιλόπουλου). Το κεφ. ΙΖ΄ παραμένει ως έχει. Απαγόρευση ανοίγματος λάκκων στην πλατεία Όθωνος. Κρίνεται περιττή η θέση θυρωρού του τελωνείου.
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>