Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης: ##Β΄ / 1885-12-20

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1885
Αριθμός Καταλόγου938
Αρ. Συνεδρίασης#Β΄
Ημερομηνία1885-12-20
Περίληψη ΠράξεωςΕγκρίνεται πίστωση 170 δρχ. για έξοδα στην κηδεία του Ηλία Κεχαγιά (ψήφ. 211).#Εγκρίνεται η μίσθωση του δημ. σφαγείο στον Αντ. Πολυμενάκο με εγγυητή τον Σταμ. Πισσία για 2.005 δρχ. Εγκρίνονται επίσης τα πρακτικά ενοικιάσεων δημ. ακινήτων εργολαβιών και υποχρεώσεων του Δήμου σε διάφορα πρόσωπα [αναγράφονται αναλυτικά οι ενοικιαστές, εγγυητές και το τίμημα] (ψήφ. 212, 213, 214).#Ο δήμαρχος υποβάλλει ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού 1886, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα ανέρχονται σε 466.578 δρχ. τα έξοδα σε 576.806:80 δρχ. και το έλλειμμα σε 110.228:80 δρχ. Ο δήμαρχος προτείνει σειρά αναθεωρήσεων των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την οποία τα έσοδα θα ανέλθουν σε 659.578 δρχ. και τα έξοδα σε 585.868:80 δρχ., οπότε θα προκύψει περίσσευμα 73.707:20 δρχ. Ακολουθεί μακρά συζήτηση μετά από την οποία το ΔΣ αποφασίζει να εγγραφεί πρόσοδος 14.000 δρχ. από το λιμενικό ταμείο, 300.000 δρχ. από το δασμό αλλοδαπής και 54.000 δρχ. από τα "επίλοιπα έσοδα", ενώ απορρίπτονται (με ψήφους 7-6) όλες οι τροποποιήσεις που αφορούν έξοδα. Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται τελικά: έσοδα 625.578 δρχ., έξοδα 578.486:80 δρχ., αποθεματικό 47.091:20 δρχ. Ορίζονται οι Μ. Απαλύρας, Ν. Χατζηαδάμ, Π. Κοσκορύζης να επιβλέψουν την καθαρογραφή του προϋπολογισμού.#Διορίζεται επιτροπή από τους Ν. Παπαδάμ, Θ. Καλουτά, Ι. Πετροκόκκινο, Α. Αποστόλου, Ι. Κελπερή για να συντάξει κατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται χωριστά τα αγαθά που θα φορολογούνται με βάσει τη δημ. διατίμηση και εκείνα που θα περιληφθούν σε Β.Δ. (ψήφ. 219).
Θεματικοί Όροι<span class='keytags'></span>