Ο/Η Θανών/ούσα:

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος(μη ορισμένο)
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου(μη ορισμένο)
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 03
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως351
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦίτρος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ