Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπάνη Ζηνοβία Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπάνη Ζηνοβία Αντ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος30
ΑσθένειαΕλκος του ισοφάγου
Ημ/νία Θανάτου1898 08 09 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 08 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως403
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒοναλής Ιωάννης Αρ.
Ηλικία Δηλούντος18
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής