Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολαϊδης Μύρων

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολαϊδης Μύρων
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΕγκεφαλίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1898 05 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 05 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΙατρός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως263
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)