Ο/Η Θανών/ούσα: Ανταλής Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνταλής Βασίλειος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος38
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων χρ.
Ημ/νία Θανάτου1897 11 27 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣυμβολαιογράφος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως504
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓρέκας Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)