Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρουλή Αθηνά Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρουλή Αθηνά Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 02 20 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 02 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως72
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)