Ο/Η Θανών/ούσα: Ακύλα Ζαφείρα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑκύλα Ζαφείρα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος10 μ
ΑσθένειαΕντερίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1895 08 28 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 08 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως475
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑκύλας Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ