Ο/Η Θανών/ούσα: Χρόνης Ν. Χρόνης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρόνης Ν. Χρόνης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑυτόχειρ
Ημ/νία Θανάτου1876 11 28 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 01
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΦύλαξ εν τω ενταύθα Νεωρίω της Ελληνικής Ατμοπλοϊας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως608
Παρατηρήσεις... δια πυροβόλου όπλου ...

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑ/α 2422 έγγραφο της Δημ. Αστυνομίας
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Συγγένεια(μη ορισμένο)