Ο/Η Θανών/ούσα: Ταρζέντας Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤαρζέντας Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 11 21 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 22
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαρούλα
Αριθμός Πράξεως586
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑκυλας Αγγελέτος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαρελοποιός
ΣυγγένειαΓαμβρός