Ο/Η Θανών/ούσα:

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαφείρω
Ηλικία Θανόντος(μη ορισμένο)
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1894 01 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου(μη ορισμένο)
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως(μη ορισμένο)
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο Δηλούντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Συγγένεια(μη ορισμένο)