Ο/Η Θανών/ούσα: Χιότης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧιότης Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος53
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1893 10 03 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 10 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτίστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως463
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανσέλας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΓαμπρός