Ο/Η Θανών/ούσα: Βονισέλ Ματθίλδη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒονισέλ Ματθίλδη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος(μη ορισμένο)
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου(μη ορισμένο)
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 11 01
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως437
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒονισέλ Εδμόν
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΓαλλία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΔιδάσκαλος
ΣυγγένειαΠατήρ